Гаранция
Нуждаете се от помощ?
0889 633 133 / 0700 200 69

Гаранция

Потребителят има право на рекламация за заявената и доставената стока.

 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката за явни дефекти в момента на доставката. Ако открие такива дефекти, Потребителят подписва протокол за дефекти в присъствието на куриера, доставил стоката и незабавно предприема всички необходими действия да уведоми служител на muzikalen.bg (виж. Раздел „Контакти“). Ако несъответствието (дефектът) е съществен, muzikalen.bg може да предложи на Потребителя:

 

1. Да замени доставената неизправна стока с друга от същият вид (идентична) стока. В този случай разноските по връщането на неизправната стока са за сметка на muzikalen.bg, както и разноските за доставка  на друга от същият вид (идентична) стока.

2. Да отстрани дефекта на доставената стока в рамките на 30 дни, считано от съставянето на протокола за рекламация.

За скрити, неявни дефекти Потребителят има право на рекламация до две години, считано от датата на доставката. За да предяви рекламацията Потребителят задължително трябва да предостави надлежен платежен документ за купената от muzikalen.bg стока със скрит дефект. За скрит дефект се приема само такъв, за който причината не може да е друга, освен отклонение от производствената норма за съответния продукт. Всякакви други несъответствия в закупената стока, като обичайните изхабяване и/или други промени в следствие на обичайната употреба на стоката, не подлежат на рекламация. Скритият дефект трябва да е  съществувал към момента на доставката, за да бъде уважена рекламацията. Неправилното боравене със стоката, което може да причини дефект, също е основание рекламацията да бъде отхвърлена.

Извадка от Закона за защита на потребителя, касаеща права на потребителите, произтичащи от

гаранциятя по чл. 112 - 115 от ЗЗП:

...

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да
предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В
този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт  на стоката или  замяната й  с нова,
освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с
другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване
налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат
предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3.  възможността  да  се  предложи  на  потребителя  друг  начин  на  обезщетяване,  който  не  е  свързан  със
значителни неудобства за него.

Чл.  113.  (1) (Нова  -  ДВ,  бр.  18  от  2011  г.)  Когато  потребителската  стока  не  съответства  на  договора  за
продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора
за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от  предявяването на рекламацията от
потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да
развали  договора  и  да  му  бъде  възстановена  заплатената  сума  или  да  иска  намаляване  на  цената  на
потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора
за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за
материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 -  ДВ, бр. 18 от  2011  г.)  Потребителят  може  да  иска  и  обезщетение  за  претърпените
вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е
удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той  има право на избор между една от  следните
възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на
стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или  да се
поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската
стока с договора е незначително.

Чл.  115.  (1) Потребителят  може да упражни  правото си  по този  раздел  в  срок до две години, считано от
доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската
стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на
иск, различен от срока по ал. 1.